Klockriketeaternin tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021-24 

Yleistä

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokaista kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta. Intersektionaalinen ajattelu on meille tärkeää; käsitämme intersektionaalisuuden tavaksi kuvailla ja analysoida, miten yksilön asemaan ja ryhmäidentiteettiin vaikuttavat sukupuolen lisäksi monet muut erot, kuten yhteiskuntaluokka, etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuneisuus ja ikä.

Klockriketeaternin koko toiminta, johtaminen ja henkilöstöjohtaminen on yhdenvertaista ja tasapuolista. Tavoitteena on, että teatterissa on avoin ja luottamuksellinen työskentelyilmapiiri ja hyvinvoiva työyhteisö. Pyrimme luomaan työolosuhteet, joissa kaikki koko-, osa- tai määräaikaisesti teatterissa työskentelevät voivat kokea olevansa työyhteisössään hyväksyttyjä ja arvostettuja työntekijöitä, ja voivansa kehittää osaamistaan sekä omien toiveidensa että työyhteisön tarpeiden mukaan.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on osa Klockriketeaternin strategiaa vuosille 2021-24. Teatterissa toteutetaan säännöllisesti sekä työhyvinvointikysely että tasa-arvokysely.

Vastuullisena ja reiluna työnantajana Klockriketeatern pyrkii ottamaan erilaiset ihmiset, näkökulmat sekä ympäristön huomioon. Moninaisuus ja työntekijöiden erilaisuus nähdään Klockrikessa rikkautena, luonnollisena osana monikielisen ja -kulttuurisen teatterin toimintaa.

Uskomme, että tasa-arvoisessa ja oikeudenmukaisessa työyhteisössä toteutuu niin työhyvinvointi, työhön sitoutuminen, työn vaikuttavuus kuin tuloksellisuuskin.

Klockriketeatern huolehtii mahdollisuuksien mukaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta kaikissa omissa hankkeissaan, mutta myös yhteistyöprojekteissaan. Yhteistuotannoissa Klockrike ottaa aktiivisen aseman tasa-arvon puolestapuhujana ja huolehtii siitä, että erilaisia prosesseja, tilanteita ja mahdollisia jännitteitä sekä ennaltaehkäistään että evaluoidaan huolellisesti projektien jälkeen.

Taiteellista suunnittelua tehdään pitkälti siitä näkökulmasta, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuisivat myös näyttämöllä. Teatterilla on paljon valtaa tehdä asioita näkyviksi ja julkisiksi. Haluamme olla mukana luomassa representaatioita, jotka tuovat esiin yhteiskunnan moninaisuuden, myös marginaalissa elävien tai toiseutettujen äänet.

Johtaminen

Klockriketeaternissa on avoin, läpinäkyvä ja luottamuksellinen johtamiskulttuuri. Johtaminen pyrkii olemaan tasapuolista, arvostavaa, osallistumiseen ja oman osaamisen kehittämiseen kannustavaa ja erilaisuudet huomioon ottavaa. Henkilökunta saa palautetta työstään jatkuvasti vuoden mittaan ja vuosittain pidettävissä kehityskeskusteluissa. Henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan, kehittämään ja ideoimaan myös henkilöstöön liittyviä kehityshankkeita. Alkuvuodesta luodaan henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka puitteissa järjestetään kaikille yhteisiä koulutuksia vuoden mittaan.

Henkilöstölle annetaan riittävästi oikea-aikaista tietoa Klockriken taloudellisesta tilanteesta sekä tulevista suunnitelmista. Tulevaisuutta suunnitellaan henkilökunnan ja hallituksen kanssa yhteistyössä. Projektien tuottajat toimivat itsenäisesti, heidän ammattitaitonsa luottaen. Vastuut ja työtehtävät määritellään kunkin projektin kohdalla erikseen

Rekrytointi

Kun Klockrikeen rekrytoidaan henkilöstöä, tavoitteena on, että avoimiin tehtäviin hakeutuu kaikkien sukupuolten edustajia. Lähdemme rekrytointi-ilmoituksissa liikkeelle siitä, että valintaperusteiden tulee sopia kaikille sukupuolille. Teatterin vuonna 2017 toteuttama kartoitus  sukupuolijakaumasta viimeisten 10 vuoden aikana osoitti, että miehiä on tuolla aikavälillä työllistetty enemmän. Tähän olemme pyrkineet puuttumaan aktiivisesti, ja nykyään tämä tiedostetaan jo projektien suunnitteluvaiheessa sekä erityisesti projekteihin palkattavia taiteilijoita / muuta henkilökuntaa valittaessa.

Työhönotossa ei saa tapahtua syrjintää hakijan iän, sukupuolen tai muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi. Keskeisinä valintakriteereinä tulee olla henkilön ammattitaito, työtehtävään soveltuva koulutus ja/tai työkokemus sekä kyky kehittyä työtehtävissä. Klockriken henkilökuntaa kannustetaan tasapuolisesti oman osaamisen kehittämiseen oman työn ja muiden alueiden osalta. Uusilla ja uusiin tehtäviin siirtyvillä sekä pitkiltä perhevapailta palaavilla työntekijöillä on oikeus riittävään työhön perehdyttämiseen.

Osaamisen kehittäminen ja urakehitys

Motivoitunut, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta on minkä tahansa organisaation, myös Klockriketeaternin keskeisin resurssi, josta tulee pitää huolta.

Työnantajan tarjoamat koulutukset pyritään kohdentamaan työtehtävissä tarvittavan osaamisen mukaisesti. Osaamistarpeita ja ammattitaidon kehittymistä arvioidaan mm. vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa ja yhteisissä henkilökunnan suunnitteluseminaareissa. Teatterin tuotantopäällikkö luo yhteisten keskustelujen pohjalta vuosittain henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa asetetaan tavoitteet kuluvan toimintavuoden kehityskohteille. Osaamisen kehittämistä suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon myös tietojen ja taitojen jakaminen eteenpäin omassa työyhteisössä.

Koulutusten suunnittelussa pyritään huomioimaan osallistujien erilaisuus. Opintovapaata myönnetään lain säännösten mukaisesti.

Palkkaus

Palkkauksen perustana ovat työtehtävien vaativuus, sekä henkilön työkokemus, osaaminen, koulutus ja suorituskyky. Kaikille maksetaan samoista työtehtävistä sama palkka.

Klockriketeatern pyrkii maksamaan kaikille työntekijöilleen kilpailukykyistä (teatterialan TESin ylittävää) palkkaa. Palkkataso on tilastojen valossa hieman alan suomalaisen keskitason yläpuolella.

Freelancereille maksetaan hieman enemmän palkkaa aina, kun se on taloudellisesti mahdollista. 

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

Tavoitteena on helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Klockrikessa on joustavat työajat ja etätyökäytännöt. Työaikajoustolla helpotetaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Klockrikessa rohkaistaan kaikkia työntekijöitä ottamaan vanhempainvapaata ja osallistumaan sairaan lapsen hoitoon.

Työolot, -ilmapiiri ja työssäjaksaminen

Henkilöstöllä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Työolosuhteet ja -välineet pyritään kehittämään sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikille työntekijöille. Henkilökunnan työkykyyn pyritään vaikuttamaan niin, että työssä jaksettaisiin kaikissa elämäntilanteissa, eläkeikään saakka. Henkilökunnalle tarjotaan tasapuolisesti työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä ylläpitäviä etuja ja mahdollisia palveluita. 

Kaikki työntekijät kuuluvat tasa-arvoisesti laajan työterveyshuollon piiriin, myös osa-aikaiset ja useamman kuukauden (yli 4 kk) työskentelevät määräaikaiset työntekijät. Työterveyspalveluista vastaa Terveystalo Oy ja palvelupaketti päivitetään vuosittain. Klockriken henkilökohtainen työterveyshoitaja käy vuosittain toimistolla kartoittamassa työtilojen kunnon, toimistokalusteiden ergonomian ja muut työskentelyolosuhteet. Säännöllisesti toteutettavien henkilöstökartoitusten avulla mitataan myös työilmapiirin laatua. 

Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpitäminen on meille tärkeää, ja pyrimme pitämään keskustelun jatkuvana ja avoimena, ei ainoastaan kehityskeskusteluihin tai virkistyspäiviin rajoittuneina. Kaikkien tulee saada mielipiteensä sanottua ja pystyä antamaan palautetta omaan työhönsä liittyen. 

Kaikki Klockriketeaternin projektit evaluoidaan tarkasti koko työryhmän kesken projektin päätyttyä; työprosessien arviointi ja niistä oppiminen on myös yksi lähivuosien tärkeimpiä kehityskohteita.

Pyrimme myös joustamaan mahdollisimman paljon henkilökunnan henkilökohtaisen elämän toiveiden mukaan – vapaapäivät vaikkapa jonkun intensiivisen harrastuksen tai pienen työkeikan takia ovat mahdollisia, mikäli työtilanne sen sallii ja työt tulevat ajallaan tehtyä.

Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen

Klockriketeaternissa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Kaikilla työntekijöillä on oikeus tehdä työnsä toimivassa työyhteisössä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä ilman että kenenkään tarvitsee pelätä työtovereiden tai johtajan epäasiallista käyttäytymistä, syrjintää, häirintää ja kiusaamista.

Kiusaamisella tarkoitetaan jatkuvaa, järjestelmällistä alistamista, loukkaamista, vähättelyä tai eristämistä. Se voi ilmetä myös työntekijän henkilökohtaisiin asioihin (sairaus, ulkoinen olemus, rotu, uskonto, sukupuoli jne.) kohdistuvana epäasiallisena käyttäytymisenä. Syrjinnän suorittamisen lisäksi syrjintänä pidetään myös käskyä tai ohjetta harjoittaa syrjintää. Jokaisen työntekijän tulee tuntea tulevansa nähdyksi ja kuulluksi omaan työhön liittyvissä asioissa.

Jos kuitenkin joudut kohtaamaan tai todistamaan työryhmässäsi jonkinlaista epätasa-arvoista tai häiritsevää käytöstä, toivomme että olisit välittömästi yhteyksissä johonkin alla luetelluista yhteyshenkilöistä. Voit tietenkin aina ottaa yhteyttä myös suoraan teatterinjohtajaan.

Teatterin tasa-arvovaltuutettu:

Ragni Grönblom-Jolly, Klockriketeaternin hallituksen jäsen
044-073 3332 | ragni.jolly@gmail.com 

Klockriken tasa-arvotyöryhmä: 
Eeva Bergroth | 040 487 3620 | eevabergroth@gmail.com 
Carl Alm | 040 831 9540 | carlalm81@gmail.com  

Klockriken tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään vuosittain ja se käsitellään koko henkilökunnalle yhteisissä vuosittaisissa suunnittelukokouksissa ja teatterin hallituksessa.

Tasa-arvoperiaatteiden toteutumista seurataan kehityskeskustelujen avulla sekä muutaman vuoden välein toteutettavilla kyselyillä.

Kehityskeskusteluista ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksistä vastaa tuotantopäällikkö Eeva Bergroth. Hänen vastuullaan ovat teatterin henkilöstöasiat ylipäätään, samoin kuin työterveyshuoltoon, työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen liittyvät kysymykset.

Mikäli epätasa-arvoa ilmenee, tai haluaa jutella jonkun hallituksen jäsenen kanssa, luottamushenkilönä hallituksen puolelta toimii Ragni Grönblom-Jolly.

Kokonaisuudessaan vastuu tasa-arvon ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun edistämisestä on sekä Klockriken johtajalla ja hallituksella että teatterin henkilökunnalla. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa siihen, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus omalla työpaikalla toteutuvat. Epäkohtia huomatessaan työntekijä on velvollinen ilmoittamaan tilanteesta teatterinjohtajalle, tuotantopäällikkö Eeva Bergrothille tai hallituksen puheenjohtajalle.

Käytännön toimenpiteet tasa-arvon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi

Tasa-arvoa edistetään avoimella vuorovaikutuksella, säännöllisesti tapahtuvilla henkilökuntakokouksilla, hyvin toimivalla sisäisellä viestinnällä, yhteisillä suunnittelukokouksilla, projektien huolellisella evaluoinnilla  sekä henkilökunnan ja hallituksen välisellä tiedonvaihdolla.

Klockrikessa toteutetaan säännöllisesti työhyvinvointikysely ja tasa-arvokysely.

Klockriken rekrytointiprosessit hoidetaan niin, että mahdollisimman erilaisilla, eri taustoista lähtöisin olevilla ihmisillä on mahdollisuus hakea ja saada töitä teatterista. Myös henkilökunnan ja hallituksen kokoonpanoa tarkastellaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta.

Jatketaan vuosittaisia kehityskeskusteluja (erikseen sovittavat ajankohdat) jokaisen työntekijän kanssa ja pidetään kiinni avoimesta keskustelusta ja vuorovaikutuksesta ympäri vuoden.

Henkilökuntaa rohkaistaan kouluttautumaan. Laaditaan vuosikertomuksen yhteyteen erillinen osaamiskertomus. Tarkennetaan periaatteita ja käytäntöjä osaamisen kehittämisen suhteen.

Satsataan hyvän työskentelyilmapiirin ylläpitämiseen sekä aikaa että resursseja.

Häirintätilanteisiin puututaan välittömästi ja ne käsitellään huolellisesti, diskreetisti mutta perusteellisesti.